01
شناسایی خطرات امنیتی شبکه ، راه کارهای مقابله با خطرات امنیتی شبکه ، راه کارهای پیشگیرانه در بدست آوردن امنیت شبکه

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ارتباط لاینفک آن با کسب و کار، نیاز به ایجاد امنیت برای موفقیت کسب و کار ضروری می‌باشد. لذا برقراری امنیت ارتباطات و اطلاعات جهت جلوگیری از تلاش رقبا برای بدست آوردن اسناد محرمانه هرشرکت یا سازمان و تعریف سیاستها در خصوص نحوه دسترسی کاربران مجاز داخلی و خارجی بسیار الزامی می‌باشد.

JARCO.